Regulation

PIR SULTAN ABDAL CULTURAL ASSOCAITE USA TÜZÜĞÜ

MADDE 1 (A):

MERKEZ’İN İSMİ ve YERİ:

A) Merkez’in ismi ‘PIR SULTAN ABDAL CULTURAL ASSOCIATE USA ‘ olup NEW JERSEY eyaleti Clifton şehrinde kurulmuştur. New York ve New Jersey Anayasası ile dernekler yasasındaki hukum ve yasalarına göre kayıtlıdır.

B) Merkezin kısa adı P.S.A.U.S.A.’dir.

C) P.S.A.U.S.A. Avrupa ve Türkiye’de kurulu bulunan Alevi Birlikleri Federasyonları ile temas halindedir.

D) Merkezin çalışma alanı A.B.D. sınırları içerisindedir.

MADDE 2:

MERKEZİN AMAÇ VE İLKELERİ:

 • A) P.S.A.U.S.A. ticari amaç taşımamak sureti ile yalnızca toplum yararına çalışma gösterir.
 • B) P.S.A.U.S.A. çalışmalarını New York ve New Jersey anayasasında öngörülen ilke ve kanunlar çerçevesinde sürdürür ve bunlara bağlı kalır.
 • C) P.S.A.U.S.A. Evrensel Hukuk ilkelerine, İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı ve bu ilkelerin her koşul altında savunucusudur.
 • D) P.S.A.U.S.A. çalışmalarında dünya görüşü, dini inanç, ulusal ve etnik köken farkı gözetmez.
 • E) P.S.A.C.U.S.A. Alevi-Bektaşi inancını, kültürünü ve öğretisini yaymak için Cemevleri, kütüphaneler açar, geceler, konferanslar, tiyatrolar, kurslar, seminerler v.b. etkinlikler düzenler, basın-yayın çalışmaları yapar.
 • F) P.S.A.U.S.A. ABD yaşayan Alevi kitlesinin kültürel benliklerini, inanç ve felsefi değerlerini korumaları ve geliştirmeleri için çalışmalar yapar.
 • G) P.S.A.U.S.A. Alevilerin sosyal ve kültürel alanda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Amaç Alevilerin kendi öz kültürlerini koruyarak bulundukları ülke halkları ile kaynaşmasıdır.
 • H) P.S.A.U.S.A. Alevi gençlerini Alevi-Bektaşi inancı, kültürü ve öğretisi doğrultusunda laik, demokratik ve çağdaş değer ve düşüncelerle yetişmeleri için çaba harcar, toplumda Alevi inancı, kültürü ve öğretisinin yaygınlaşması için çalışır.
 • I) P.S.A.U.S.A. Alevi-Bektaşi inancının ve kültürünün yaşaması, kalıcı olması ve evrensel değerlerinin ortaya çıkarılması için bilimsel araştırma ve incelemeler yapar, yaptırır, akademi, kurum, kurul ve komisyonlar kurar. Bu alanda çalışan ve üreten insanların yapıtlarını vakıf, kütüphane, arşiv v.b. kurumlar aracılığı ile bir arada toplanmasını, korunmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlar.
 • J) P.S.A.U.S.A. ABD’de yaşayan tüm yerli ve göçmenlerin eşit haklar temelinde birlikte yaşamalarını amalar, barış ve halkların dostluğu ilkelerının uygulanması için mücadele verir. Bu nedenle yabancı düşmanlığına, ırkçılığa şiddetle karşı çıkar. Bu meyanda toplumsal sorunların çözümü için çalışan tüm kurum ve kuruluşlarla dostça diyaloglar geliştirir.
 • K) P.S.A.U.S.A. kişi çıkarı ilkelelerinden hareket edemez. Merkezin araç gereç ve parası yalnızca tüzük ilkeleri çerçevesinde kullanılabilir. Merkezin üyeleri Merkezin araç gereç ve parası üzerinde hak iddiasında bulunamazlar, hiç bir Merkez üyesine bu araç gereç ve paradan pay verilemez.Dernek üyeleri dernek gelirlerinden pay alamazlar. Üyeler, ayrılma veya P.S.A.U.S.A. ´nın feshi durumunda P.S.A.U.S.A. varlığından kendi ödedikleri aidatları ve bağışları geri isteyemez veya diğer bir hak iddia edemezler.
 • L) P.S.A.U.S.A. herhangi bir siyasal kuruluşun legal yada illegal yan örgütü durumuna düşürülemez. Etkin aile ve kimi şahısların ün veya şanını sürdürmesine yardımcı olamaz.
 • M) P.S.A.U.S.A. ilerici, demokrat bir sosyal kültür kurumudur

MADDE 3 (B):

DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ : 1

Dernek “A” fıkrasında belirtilen faaliyet alanları içinde kalması ve amaçlarını gerçekleştirmeye hizmet etmesi koşullarıyla,

 • A) İkametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar kiralar ve kiraya verebilir. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
 • B) Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, temsil, gezi, festival, fuar ve diğer gösteriler ve etkinlikleri düzenleyebilir.
 • C) Üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışmaları yapar ve bunları her türlü yayın aracı ile yayınlayabilir.
 • D) İhtiyaç duyduğu gelirleri elde etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.
 • E) Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.
 • F) Mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir ve diğer faaliyet ve çalışmaları yapabilir.

ÜYELİK ŞARTLARI :

 • A) Aşağıdaki koşulları yerine getiren her kişi P.S.A.USA. üyesi olabilir:
 • – ABD’de oturuyor olmak.
 • – 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • – 18 yaşını doldurmamış olanlar Associated Member olabilir PSAUSA.’de fahri olarak çalışırlar, ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.
 • – Merkez’in amaçlarının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmayı, birlikte çalışmayı kabullenmek. Merkez’in tüzük ve ilkelerini tamamıyla kabul etmek.
 • B) Üyelik icin müracaat, üyeliğe müracaatı değerlendirecek yönetim kuruluna yazılı olarak verilmek zorundadır. Üyelik müracaatının reddi halinde yönetim kurulunun red sebebini bildirme zorunluluğu yoktur. Aday üyenin Merkez’in aktif ve pasif olanaklarından yararlanma hakkı, yönetim kurulunun üyeliğe kabul kararından sonra başlar.
 • C) Üyeliğe kabul edilen her üye, Merkez’in tüzüğünü, Merkez’in bağlı olabileceği üst kuruluşların tüzüklerini ve programlarını bütünüyle kabullenmek zorundadır.
 • D) Tüm üyelerin Merkez’in düzenlediği her türlü toplantıya katılma hakları vardır. Genel kurulda seçme ve seçilme hakları vardır.
 • E) Her üye Merkez’in onur ve haysiyetini korumak, savunmak, Merkez’in amaç ve ilkelerine sahip çıkıp onları hayata geçirmek ve yürütülen çalışmaları desteklemek zorundadır.
 • F) PSAUSA.’ye yararlı olan herkes, yönetim kurulu kararıyla Onur Üyesi olabilir.

MADDE 4 :

– ABD ‘de ikamet etme hakkına sahip yabancılar dahil herkes, Pir Sultan Abdal Kultur Merkezin amaç, çalışma ilkeleri ve tüzüğünü benimsemek koşuluyla derneğe üye olabilir.

– Üyelik için dernekçe hazırlanmış üyelik giriş formu ve taahutname doldurularak imzalanması gereklidir. Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları en gec 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine bildirmek gerek goruldugu taktirde resmi kurumlara yazili olarak bildirmek zorundadır.

– Derneğe yardım ve hizmet yapanlardan uygun görülenlere onur belgesi verilebilir ve bunlar fahri üye olarak derneğe kaydedilebilir. PSAUSA’ye yararlı olan herkes, yönetim kurulu kararıyla Onur Üyesi olabilir. Fahri üyeler, genel kurul toplantılarına katılabilirler ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar için ayrı bir üyelik defteri tutulur.

– PSAUSA. Yönetim kuruluna seçilen üye, Onur ve Denetleme kurullarına seçilemez. Aynı şekilde PSAUSA yönetim kuruluna seçilen üyelerin birinci dereceden akrabaları Onur ve Denetleme kurullarına seçilemezler.

– Seçme ve seçilme hakkı yalnızca üyelere aittir. Onur üyeleri tartışmalara katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

MADDE 5 :

A) ÜYELERİN HAKLARI, SORUMLULUKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

– Dernek üyeleri eşit olarak mevzuatla tanınan tüm haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır. Her üye seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

– Her üye, Derneğin tüzük ve amacına saygılı olma ve üyelik aidatını ödemek sorumluluğu altındadır. Yüklendiği üyelik aidatını vadettiği dönemler içinde ve haklı bir gerekçesi olmaksızın yazılı ihtarla verilen süre içinde ödemeyenlerin üyeliğine Yönetim Kurulu’nun kararı ile son verilir.

– PSA Kultur Merkezin ilkeleri ve tüzüğüne aykırı davranışlar içinde olanlar, özel ve sosyal yaşamında şiddet kullananlar ya da şiddeti savunanlar, verilen görevleri dernek çalışmalarını aksatacak biçimde yerine getirmeyenler, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararına uymayanlar, dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler Yönetim Kurulu kararı ile dernekten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

– Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye yazılı dilekçe ile istifa hakkına da sahiptir.

B-ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

1) Üyenin ölmesi üzerine.

2) Üyenin yazılı istifası üzerine.

3) İhraç kararıyla.

 • A) Eğer üye, tüm uyarılara rağmen 3 ay veya daha fazla süre üyelik aidatlarını ödememiş ise.
 • B) Eğer üye PSAUSA. tüzüğüne aykırı tutum içerisine girdiyse.
 • C) Eğer üye Merkez’in ilke ve kararlarına ters konuşma ve davranışlar içerisine girdiyse.
 • D) İhrac edilen üye, Merkez’in üzerindeki tüm haklarını ihraç kararı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yitirir. İhraç kararı verilen üyenin üzerinde bulunan Merkez’in demirbaşları ve üyelik kartı gibi belgeler hiç bir sebepten dolayı üye tarafından alıkonulamaz.
 • E) İhraç edilen üyenin karara yazılı olarak itiraz etme hakkı vardır, ancak üyenin itirazlarından sonra ihraç kararı değişmemişse üyenin ilk genel kurulda ihraca itiraz hakkı vardır. Genel kurulun ihraçla ilgili alacağı karar bağlayıcıdır.
 • F) Bütün ihraçlar Yönetim kurulu’nun kararları ile yapılır.
 • G- Secilme Mevzuati :
 • 1)Dernek organlarinda gorev almak isteyen tum canlarin ABD`de suresiz oturum hakki sahibi olmalari gerekir.

2)Adaylarin affa ugramis olsalar dahi zimmet, ihtilas, Resmi ve tuzel kurumlari dolandirma irtikap, rusvet, dolandiricilik, sahtecilik, inanci kotuye kullanma, dolayli iflas gibi yuz kizartici suclardan hukum giymemis olmalari veya herhangi bir suctan dolayi agir hapis veya 5 yil ve daha fazla hapis cezasina mahkum olanlar aday olma hakkina sahip degillerdir. Bu tüzükte bulunmayan konular için ABD Anayasası ile dernekler yasasındaki hükümler geçerlidir.

3)Adaylarin dernek amac ve ilkelerine aykiri tutum ve davranislarindan dolayi dernek yonetim kurulu karari ile herhangi bir uyari cezasi almamis olmalari gerekir.

4)Adaylarin uyeliklerinden secim tarihine kadar olan sure zarfinda uyeliklerinden dogan hak ve yukumluluklerini yerine getirmis olmalari gerekmektedir

5)Adaylarin sabit gelirli sahibi ve devlet yardimi ile gecimini surduruyor olmamalari gerekmektedir

6)Dernek baskanligi ve baskan yardimciligi icin aday olan canlarin basvuru tarihi itibariyle an az iki yillik, yönetim kurulu üyeliği için de başvuru yapan canlarin ise 1 yillik uyeliklerinin bulunmasi sarttir.

 

7) Dernek Baskan adaylarinin hic bir siyasi parti veya baska bir siyasi kurumda faal olarak calisiyor olmamalari gerekmektedir. (01-19-2016 New York, alinan genel kurul karari)

 

MADDE 6 : 

TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER:

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:

 • A) Üye Kayıt Defteri:
 • Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.
 • B) Karar Defteri:
 • Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
 • C) Gelen ve Giden Evrak Defteri
 • Gelen ve giden evrak tarih ve numarasıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
 • D) Gelir ve Gider Defteri
 • Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
 • E) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri
 • Genel Kurul dönemi bütçe, kesin hesap ve bilançoları bu deftere işlenir.
 • F) Demirbaş Defteri
 • Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
 • G) Alındı Belgesi Kayıt Defteri

Alındı belgesi ciltleri sırasıyla bu deftere kaydedilir. Bu defterlerin, notere bir kez tasdik ettirilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.

MADDE 7 :

GELİR VE GİDERDE USUL

Merkez aidatlari kesinlikle nakit para olarak degil cek veya direk bankalar ve diger EFT yontemleriyle tahsil edecektir. Bu madde yeni yururluge giren ABD Anayasası ile dernekler yasasındaki hükümu ile hazirlanmistir.

A- Merkez bagis alimlarinida noter tastikli makbuzlar kabuledecektir. Bu madde yeni yururluge giren ABD Anayasası ile dernekler yasasındaki hükümu ile hazirlanmistir.

B-Dernek gelirleri Noterden tastikli alındı belgeleri ile toplanır. Alındı belgeleri mutlak suretle notere tastikli olmasi zorunludur.Usulüne uygun olarak Dernekçe bastırılır, noterlik tarafindan onaylattırıldıktan sonra kullanılır.

C-Dernek adına bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, Dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Bu suretle görevliler için yetki belgesi alınır. Yetki belgesiz gelir toplanamaz. Dernek adına bankada hesap açtırılması ve gelirlerin bu hesapta tutulması zorunludur.

D-Dernek giderlerinin harcama belgeleri ile yapılması zorunludur. Harcama belgeleri olarak: fatura, kasa fişi, gider pusulası ve tutanak vb. belgeler kullanılır. Derneğin bankadaki hesaplarından para çekmek için, yetkili en az iki kişinin birlikte imzası gereklidir. Gelir ve gider konusunda defter ve belgelerin en az yasada belirtilen süre ile saklanması zorunludur.

MADDE 8 :

DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelir kaynakları:

A- Üyelik Aidatı: Üyelerden aylik tek kisi aidat 20$ iki kisi 30$ ödenti alınır.

B- Onur üyeleri aidat ödemek zorunda değildirler.

C- Üyelik aidatları her yilin birinci ayinin 1-05 arasındaki zaman içerisinde yönetim kuruluna ödenir.

D- Kişilerin kendi isteği ile derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar ve yardımlar.

E- Derneğin mal varlığından ve amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyet konu ve biçimlerinden elde edilen gelirler.

F Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, konser, gezi, eğlence, temsil, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

G- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

H- Diğer gelirler.

Bu tüzükte bulunmayan konular için ABD Anayasası ile dernekler yasasındaki hükümleri Kabul gecerlidir.

MADDE 9 :

DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları şunlardır:

 • A) YÖNETİM KURULU
 • B) DENETİM KURULU
 • C) HUKUK VE DANISMANLIK
 • D) ONUR KURULU
 • F) BİLİM-KÜLTÜR SPOR MÜZİK ve SANAT ve ARAŞTIRMA KURULU
 • G) BASIN, ILETISIM VE MEDYA KURULU
 • H) GENÇLİK KOLU
 • I) KADINLAR KOLU

MADDE 10 :

GENEL KURUL

Genel Kurul, Dernek asıl üyelerinden oluşan en yetkili organdır.

Genel Kurul,

 • A) Olağan genel kurul yılda bir kez ve her takvim yılı içerisinde yılda bir kere toplanır.
 • B) Genel kurul yeri, zamanı ve gündemi en geç iki hafta önceden üyelere yönetim kurulu tarafından yazılı olarak bildirilir.
 • C) Genel kurula yalnızca PSAUSA.’nin üyeleri, onur üyeleri ve yönetim kurulunca yazılı davetliler katılabilirler.
 • D) Üyelerin salt çoğunluğunun bulunması durumunda, genel kurulun karar alma yetkisi vardır. Aksi durumda, yönetim kurulu iki hafta içerisinde, aynı gündemli ikinci bir çağrı yapar. Bu durumda toplantıya katılan üye sayısına bakılmadan karar alınabilir.
 • E) Seçme ve seçilme hakkı yalnızca üyelere aittir.Secmen Kartlari ve fotografli kimlikle oy kullanabilirler. Onur üyeleri tartışmalara katılabilir, ancak oy kullanamazlar.
 • F) PSAUSA. Yönetim kuruluna seçilen üye, Onur ve Denetleme kurullarına seçilemez. Aynı şekilde PSAUSA. yönetim kuruluna seçilen üyelerin birinci dereceden akrabaları Onur ve Denetleme kurullarına seçilemezler.
 • G) Genel kurul, 17. ve 18. tüzük maddeleri dışında kalan kararlarını, verilen geçerli oyların salt çoğunluğuyla alır. Her üyenin bir oy hakkı vardır.
 • H) Genel kurul, her hangi bir yönetim kurulu üyesince açılır. Açık oylama ile genel kurul süreci içinde bir başkan ve iki yazmandan oluşan bir divan komisyonu seçilir. Divan komisyonu üyeleri, Merkez yönetimine seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Eğer bir yada daha fazla divan komisyonu üyesi, aday olursa, seçimler için açık oyla bir seçim komisyonu seçilir. Yazmanlar genel kurulun aldığı kararların protokolünü tutarlar. Protokol, divan başkanı tarafından imzalanır ve isteyen her merkez üyesine gösterilir.
 • I) Yönetim kurulu seçimleri, gizli oylama ve açık sayımla yapılır.
 • J) Merkez’in bütün organları, yalnız yeni seçimlere kadar görevde kalabilirler.

Genel Kurul’un Görevleri:

a- Dernek organlarının seçilmesi,

b- tüzüğün değiştirilmesi,

c- kamu yararına dernek sayılma isteği,

d- bütçenin aynen ya da değiştirilerek onayı,

e- hesapların incelenmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,

f- bir sonraki yılın çalışma raporu ile mali raporunu görüşüp karara bağlanması,

g- gerekli konularda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

h- Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarının karara bağlanması,

i- PSA Alevi Kultur Merkezin Uluslararası Konsey Toplantılarına katılacak delegenin belirlenmesi,

j-yıllık aidatın belirlenmesi, Derneğin feshi ve tasfiye şekli konularında bu tüzükte bulunmayan konular için ABD Anayasası ile dernekler yasasındaki hükümleri Kabul eder.

 

MADDE 11 :

GENEL KURUL TOPLANTILARI

– Genel kurul yılda bir kez ve her takvim yılı içerisinde yılda bir kere toplanır. Yönetim Kurulu’nun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Ancak, Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Derneğe kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu Dernek Genel Kurulu’nu bir ay içinde toplantıya çağırmalidir.

– Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu ilanda, toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

– Ayrıca, toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önceden mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste de eklenir.

– Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. Bu halde, ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler bu toplantıya ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı üçüncü fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine yeniden duyurulur.

– Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

– Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezi’nin bulunduğu yerde yapılır.

 

MADDE 12 :

TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin ve delegelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tamsayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 13 :

TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI

– Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Toplantı, Dernek Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır.

– Toplantı yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üye ve delegeler arasından bir Genel Kurul Divan Başkanı ile bir Başkan Vekili ve iki katip üyesi seçilerek “Toplantı Divanı” oluşturulur. Toplantının, gündeme göre mevzuat ve Tüzük hükümlerine uygun olarak yönetimi Divan Başkanı’na aittir. Katipler de toplantının usulüne uygun olarak yapılmasında Divan Başkanı’na yardımcı olur ve toplantı tutanağını düzenleyerek Başkan ile birlikte imzalar.

– Genel Kurul’da yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği maddelerin de gündeme alınması zorunludur.

– Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Seçim ve oylamalar gizli oy ve açık tasnif ile yapılır. Tüm dernek üyeleri, aidatlarını ödemiş olmak koşuluyla Genel Kurul’a katılıp oy kullanabilirler.

– Toplantı sonunda eski yönetim ile yeni seçilen yönetim arasında Derneğin devir teslim ve zimmet işlemleri yapılır, toplantıya ilişkin bütün tutanak ve belgeler toplantı divanınca Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

MADDE 14 :

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca iki yıl için seçilecek dokuz asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Derneği temsil yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Ancak, kendi üyelerinden bir veya birkaçına bu yetkisini devredebilir.

 • A) Yönetim Kurulu, Merkez’in Genel Kurul’dan sonra en yetkili organıdır.
 • B) Yönetim Kurulu 9 asli ve 2 yedek üyeden oluşur.
 • C) Sekreter Merkez’in yazışmalarını yürütür, karar defterlerini tutar ve Merkez’in evraklarını düzenler. Diğer yönetim kurulu üyelerinin ortak kararıyla, Merkez’in yazışmalarını yürütür. Bu yazışmaların altına imza atabilir. Merkez yazışmalarını üst organlar ve resmi daireler düzeyinde yürütebilir, çağrıları ve duyuruları yönetim kurulu bilgisi dahilinde yazıp gönderebilir.
 • D) Sayman, Merkez’in mali işlerini yürütür, gelir ve gider defterlerini tutar. Tüm harcamalar makbuz olarak belgelenmek zorundadır. Kasa makbuzu denilen ufak ödenti makbuzları geçersizdir. Makbuz alınmaması hallerinde yönetim kurulu protokol yoluyla makbuz yazabilir.
 • E) Merkez toplantı, kongre ve benzeri seminerlerde, Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir delege ve kurul tarafından temsil edilebilir.

Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a- Dernek defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak,

b- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,

c- bütçeyi uygulamak,

d- gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunmak,

e- ücretli eleman istihdam etmek,

f- işine son vermek ve bu personeli denetlemek,

g- üyeler için gerekli bilgi ve dokümanları toplamak,

h- yabancı dilde olanların çevirilerini yaptırmak,

ı- Tüzükteki amaç ve hizmet konularına uygun faaliyet göstermek,

j- Derneğin tüm çalışmalarını koordine etmek,

k- bir sonraki dönem için işleyiş planlarını yapmak,

l- mevzuat ve Tüzüğe uygun olarak gerekli görülen konularda yönetmelik ve genelge hazırlamak,

m- Derneğin amaç ve faaliyetleri konularında üyelere yönelik eğitim organizasyonları yapmak,

n- Dernek amacına uygun olarak komisyonlar kurmak,

o- işleyişlerini düzenlemek ve denetlemek,

p- Genel Kurul kararlarını uygulamak ve Genel Kurul gündemini hazırlamak,

r- Genel Kurul’u olağan ya da olağanüstü toplantıya çağırmak,

s- Derneği ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil edecek kişileri belirlemek,

t- mevzuatın kendisine verdiği ve Genel Kurul kararı gerektirmeyen diğer konular hakkında karar almak,

u- PSA Alevi Kultur Merkezi Uluslararası Kurumlarla ile ilişkileri düzenlemek sorumludur.

 

– Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde Dernek adına davalar açabilir ve açılmış davalara katılabilir.

 

– Ayrıca, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu’nun önerisiyle bir üye hakkında yazılı savunmasını da alarak disiplin kovuşturması yapabilir ve uyarı, kınama, geçici çıkarma veya üyelikten çıkarma cezalarından birisini verebilir.

 

– Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında aldıkları oy çoğunluk sırasına göre görev bölümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Sayman’ı belirler. Yönetim Kurulu Başkanı toplantılara başkanlık eder. Başkanın yokluğunda bu işi Yönetim Kurulu’nun herhangi bir üyesi yapabilir. Sekreter, Derneğin bütün idari ve yazı işlerini yürütür. Sayman, Derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar. Yönetim Kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplanabilir. Ancak en geç ayda bir mutad olarak toplanması ve görevlerine ilişkin kararları alması ve işlemleri yürütmesi şarttır. Yönetim Kurulu, üyelerden üçünün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

 

-Yönetim Kurulu mutad toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste iki kez katılmayanların Yönetim Kurulu üyelikleri düşebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinden düşen veya istifa edenlerin yerine yedeklerinin Genel Kurul’da aldığı oy sırasına göre sırasıyla üç gün içinde çağırılması zorunludur. Yönetim Kurulu kararlarının alınabilmesi çoğunluk esasına tabidir. Bunun için Yönetim Kurulu üyelerinin en az üye tamsayısının yarıdan bir fazlası ile biraraya gelmesi ve toplantıda görüşülen konunun katılanların çoğunluk oyu ile sonuca bağlanması zorunludur.

MADDE 15 :

MALİ DURUM

 • A) PSAUSA.’nin parası Merkez’in kasasında ve Merkez’in banka hesabında korunur. Merkez’in çekleri en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanarak, Merkez’in kaşesini taşımak zorundadır.
 • B) Sayman $1000.00 (Bin Dolar)’ı aşan parayı, Merkez’in banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.
 • C) PSAUSA.’nin banka hesabından Başkan ve Sayman $500.00 (Beş yüz Dolar)’dan fazla çekme ve harcama yetkisinde değildirler. Bu meblağdan yüksek harcamalar, ancak yönetim kurulunun kararıyla olur.
 • D) Tüm gelir ve giderler yazılı olarak kaydedilmek zorundadır.
 • E) Merkez’in gelirleri aidat ve bağışlardan oluşur.

MADDE 16 :

DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla her yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Her aday Genel kurulda tek tek oylanir.En çok oyla seçilen Kurul Başkanı olur. Denetleme Kurulu, Derneğin iç denetimini mevzuat çerçevesinde yapar. En geç iki ayı geçmeyen aralıklarla Derneğin iç denetimini, gelir-gider hesap ve işlemleri ile faaliyet ve çalışmalarının mevzuat ve Tüzük hükümlerine uygunluğunu ve Genel Kurul kararlarının yerine getirildiğinin tespitini, denetim elemanlarının çalışma esas ve usullerine göre yapar. Denetleme sonuçlarını Denetleme Kurulu Karar Defteri’ne yazar ve bir rapor haline getirerek Yönetim Kurulu’na ve toplandığında da Genel Kurul’a sunar. Denetleme Kurulu, gerekli gördüğünde bir üye hakkında disiplin cezası verilmesini Yönetim Kurulu’na önerir. Ayrıca, mevzuatın kendine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır. Eğer tüzüğe aykırı bir durum belirlediği hallerde Genel Kurul´a yönetim kurulunun oy çokluğuyla feshedilmesini teklif eder ve gerekli resmi mercihlere bildirmekle de yukumludur. Bu madde bulunmayan konular için ABD Anayasası ile dernekler yasasındaki hükümler geçerlidir.

MADDE 17 :

ONUR KURULU

Onur Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla her yıl için seçilen Bes asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Her aday Genel kurulda tek tek oylanir En çok oyla seçilen Kurul Başkanı olur. Onur Kurulu, Derneğin iç denetimini mevzuat çerçevesinde hareket eder.

 • A) Onur kurulu beş asil ve uc yedek kişiden oluşur. Genel kurul tarafından secilir.
 • B) Yönetim kurulunun havale edeceği disiplinle ilgili başvuruları görüşür ve en geç bir ay içerisinde karara bağlar. Kararların sonuçlarını yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.
 • C) Merkez’in amaçlarına ve tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunan üyeler hakkında karar alır. Onur Kurulu şu cezaları verebilir:
 •  
 • * Uyarı

* Geçici uzaklaştırma kararı

* Üyelikten çıkartma kararı

 • D) Onur Kurulu, Merkez organlarının ve üyelerinin, tüzüğün amaç ve ilkelerine uymalarını takip eder ve Merkez’e zararlı görülen ve Merkez’in amaçlarına yönelik yıkıcı faaliyetlerde bulunanları Merkez üyeliğinden ihra yetkisine sahiptir.

MADDE 18 :

BİLİM-KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU

 • A) Bilim-Kültür Araştırma kurulubeş kişiden oluşur. Genel kurul tarafından seçilir, seçimden sonra ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yapar.
 • B) Genel kurulun ve Yönetim kurulun istemleri doğrultusunda ve yönetim kurulunun saptadığı ve gerek duyduğu konuları araştırır ve geliştirir, üyelere seminer ve konferanslar verir.
 • C) Bilim-Kültür Araştırma kurulu senelik çalışma programını belirler ve yönetim kuruluna yazılı olarak sunar. Yonetim Kurulu Baskanina, 1ci veya 2ci Baskan Yardimcisina bagli olarak calisirlar.

MADDE 19 :

KADINLAR KOLU

 • A) Kadınlar kolu beş kişiden oluşur. Genel kurul tarafından seçilir, seçimden sonra ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yapar.
 • B) Kadınlar kolu, senelik çalışma programını belirler ve yönetim kuruluna yazılı olarak sunar.
 • C) Kadınlar kolu kadınların toplumda erkeklerle aynı ve eşit haklarla yer almaları için eğitilmelerini amaç edinir.
 • D) Merkez’in amaç ve ilkelerinde anılan çalışmaların, kadınlara yönelik olanları Merkez’in kadın kolu tarafından yapılır.
 • F) Yonetim Kurulu Baskanina, 1ci veya 2ci Baskan Yardimcisina bagli olarak calisirlar.

MADDE 20 :

GENÇLİK KOLU

 • A) Gençlik kolu beş kişiden oluşur. Genel kurul tarafından seçilir, seçimden sonra ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yapar.
 • B) Gençlik kolu, senelik çalışma programını belirler ve yönetim kuruluna yazılı olarak sunar.
 • C) Merkez’in amaç ve ilkeleri ile ilgili çalışmaların gençliğe yönelik olanları, Merkez’in gençlik kolu tarafından yapılır.
 • D) Gençler Merkez’de sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunurlar, ABD’ li genclerle ve diğer uluslardan gençlerle dayanışmada bulunurlar.
 • E) Merkez’in bütün olanaklarından gençlik kolları faydalanma haklarına sahiptir. Yonetim Kurulu Baskanina, 1ci veya 2ci Baskan Yardimcisina bagli olarak calisirlar.

MADDE 21 :

İÇ DENETİM ŞEKLİ

Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği konularla ilgili komite kurar. Bu komiteler aracılığı ile çalışma yapar. Genel Kurula bilgi hazırlar. Ayrıca, Denetleme Kurulu’nca 60 gunuı geçmeyen aralıklarla denetim yapılır. Yonetim Kurulu Baskanina, 1ci veya 2ci Baskan Yardimcisina bagli olarak calisirlar

MADDE 22 :

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Olağan veya Olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir.

 

Görüşmelere başlanması Genel Kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk ile uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün (üçte ikisinin) oyudur.

MADDE 23 :

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılanların sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak, feshe ilişkin kararın her halükarda toplantıda hazır bulunan delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

MADDE 24 :

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Dernek Tüzüğü’nde hüküm eksikliği bulunan durumlarda tüzükte bulunmayan konular için ABD Anayasası ile dernekler yasasındaki hükümleri ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 25 :

SONUÇ HÜKÜMLERİ

 • A) Bu tüzükte bulunmayan konular için ABD Anayasası ile dernekler yasasındaki hükümler geçerlidir.
 • B) Bu tüzüğün maddeleri, dernekler masası tarafından onaylanmasından sonra yürürlüğe girer.
 • C) Is bu tuzuk 25 (yirmibes) madde den olusmustur.
 • D) Bu tüzük 03 Ekim 2010 tarihinde yapılan Genel Kurulda oybirliği ile karara bağlanmıştır.

G E L İ N C A N L A R B İ R O L A L I M

PIR SULTAN ABDAL CULTURAL ASSOSIATE USA

NEW JERSEY

 

YÖNETİM KURULU